top of page

Privacy & Algemene voorwaarden

Algemeen

 • Allen zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) en werkzaam in overeenstemming met de beroepscode van de NVH.

 • Onder deze voorwaarden wordt onder ‘cliënt’ verstaan degene die Amber-grace Laser & Huidtherapie opdracht geeft tot behandeling.

 • Onder deze voorwaarden wordt onder ‘cliënt’ bovendien verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.

 • Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt en Amber-grace Laser & Huidtherapie.

 • Deze voorwaarden zijn ook van toepassing in het geval Amber-grace Laser & Huidtherapie voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.

 • Op een geneeskundige behandelingsovereenkomst (ex boek 7, titel 7, afdeling 5 van het burgerlijk Wetboek) tussen Amber-grace en de cliënt is bovendien de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst van toepassing.

 • De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Overeenkomst

 • De overeenkomst tussen Amber-grace Laser & Huidtherapie en de cliënt behelst de opdracht van de cliënt aan Amber-grace Laser & Huidtherapie tot al dan niet geneeskundige behandeling.

 • Amber-grace is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

Toestemming

 • De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst toestemming daartoe aan Amber-grace Laser & Huidtherapie.

 • Amber-grace Laser & Huidtherapie kan van de Client verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigd.

 • De toestemming van de cliënt behelst tevens de bevoegdheid van Amber-grace Laser & Huidtherapie om hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperking om hulppersonen namens de cliënt te aanvaarden. De huidtherapeut is niet aansprakelijk voor de keuze van de hulppersonen en voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersoon, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Amber-grace Laser & Huidtherapie.

 • In het geval de cliënt zijn toestemming weigert dan wel intrekt, zal Amber-grace Laser & Huidtherapie geen behandeling (meer) verrichten.

Informatie

 • De cliënt dient Amber-grace Laser & Huidtherapie op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

Tarieven en Zorgverzekering

 • Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks aangepast worden (www.ambergrace.nl)

 • De cliënt draagt er zelf zorg voor dat hij op de hoogte is of en in welke mate zijn verzekeraar de behandeling vergoedt. Verder is het de verantwoordelijkheid van de cliënt om facturen wanneer nodig bij zijn verzekeraar te declareren.

Betaling​

 • Ongeacht of de factuur door de zorgverzekeraar wordt vergoed, blijft de cliënt altijd gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur.

 • Betalingen dienen direct na de behandeling te worden voldaan bij Amber-grace Laser & Huidtherapie.

 • In het geval de cliënt de factuur niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in verzuim. Amber-grace Laser & Huidtherapie is gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de cliënt in rekening te brengen. Amber-grace Laser & Huidtherapie is tevens bevoegd incassomaatregelen te (doen) nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitenechtelijke kosten en overige kosten) komen voor de rekening van de cliënt.

 • Bij betalingsachterstand is Amber-grace Laser & Huidtherapie bevoegd om verdere behandelingen op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand, de noodzaak tot huidtherapeutische behandeling of de spoedeisendheid zich hiertegen verzet.

 • De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt een klacht tegen Amber-grace Laser & Huidtherapie indient over de factuur en/of de behandeling, tenzij Amber-grace Laser & Huidtherapie instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.

 • De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt de overeenkomst beëindigd of Amber-grace Laser & Huidtherapie verzoekt om de behandeling aan een ander over te dragen.

Annulering​

 • In het geval de cliënt verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk 48 uur tevoren bij Amber-grace Laser & Huidtherapie af te zeggen via telefoon of e-mail.

 • Zegt de cliënt niet (100%) of niet tijdig (50%) af, dan kan Amber-grace Laser & Huidtherapie het tarief van de behandeling geheel dan wel gedeeltelijk in rekening brengen. 

 • Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch dan wel per e-mail info@ambergrace.nl worden geannuleerd. De annulering wordt door Amber-grace Laser & Huidtherapie geregistreerd op het moment dat door de cliënt gebeld wordt, deze het antwoordapparaat inspreekt of diens e-mail door Amber-grace Laser & Huidtherapie wordt ontvangen. 

Aansprakelijkheid​

 • Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Amber-grace Laser & Huidtherapie leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door Amber-grace Laser & Huidtherapie afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, is Amber-grace Laser & Huidtherapie echter niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting tegenover Amber-grace Laser & Huidtherapie.
 • Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid verlopen na 1 jaar nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan.

 • Amber-grace Laser & Huidtherapie is niet verantwoordelijk voor schade die voortkomt uit het niet volledige en/of waarheidsgetrouw informatie over de algemene gezondheid van de cliënt over omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de behandeling.

 • Amber-grace Laser & Huidtherapie kan niet voorspellen hoeveel behandelingen iemand exact nodig heeft en kan daar ook niet aansprakelijk voor worden gesteld. 

 • Indien een laserbehandeling niet aanslaat of als de aandoening (zoals overbeharing, couperose) na verloop van tijd weer terug keert, dan is Amber-grace Laser & Huidtherapie daar niet voor verantwoordelijk en aansprakelijk. Het kan zijn dat bepaalde behandelingen bij bepaalde patiënten niet aanslaan.

Klachten

 • In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt over de behandeling door Amber-grace Laser & Huidtherapie, meldt de cliënt dit zo snel mogelijk. De huidtherapeut en de cliënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.

 • Indien een oplossing niet mogelijk blijkt kan de cliënt zich wenden tot de interne klachtencommissie van de NVH: de Patiënten Advies Commissie (PAC). Deze commissie zal bemiddelen tussen Amber-grace Laser & Huidtherapie en de cliënt.

 • Mocht de bemiddeling door de PAC niet tot een oplossing leiden, dan kan de cliënt zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie Paramedici eerste lijn (paramedisch.org).

Nietigheid

 • In het geval enige bepaling op deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

Toepasselijk recht

 • Op de tussen Amber-grace Laser & Huidtherapie en de cliënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen

 • Amber-grace Laser & Huidtherapie behoudt zich het recht op deze voorwaarden altijd te wijzigen.

 • Wijzigingen worden schriftelijk of elektronisch per e-mail ter kennis van de cliënt gebracht en treden één maand na datum van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de cliënt niet binnen één maand na datum van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de cliënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien de cliënt binnen één maand na datum van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijzigingen van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.

bottom of page